FUNDUSZ POŻYCZKOWY TOR#10

FUNDUSZ POŻYCZKOWY TOR#10

         warunki udzielania pożyczek

z Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości

TOR#10

 1. O pożyczkę ze środków Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości mogą ubiegać się:
 1. osoby bezrobotne,
 2. osoby zagrożone grupowymi zwolnieniami,
 3. osoby, które w latach ubiegłych korzystały z pożyczek z Funduszu Pracy,
 4. osoby, które już uprzednio korzystały z pożyczek (np. uzupełnienie),
 5. podmioty gospodarcze na stworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej skierowanej z Powiatowego Urzędu Pracy (do 50-ciu osób bezrobotnych),
 6. osoby bezrobotne do 25 roku życia lub osoby bezrobotne legitymujące się dyplomem wyższej uczelni, którzy nie ukończyli 27 roku życia.

      2. Pożyczka może być udzielona do wysokości 100.000 zł.

 1. Maksymalny okres pożyczkowy wynosi 60 miesięcy.
 1. Minimalny wkład pożyczkowy wynosi 20% wartości przedsięwzięcia.
 1. Oprocentowanie oparte jest na stopie redyskonta weksla NBP i wynosi:
 •  dla osób podanych w pkt. 1a) do 1e): 2,50%
 •  dla osób podanych w pkt. 1a) do 1e) uruchamiających lub prowadzących działalność transportową: 2,50%
 • dla osób podanych w pkt. 1f): 1,13%
 • dla osób podanych w pkt. 1f) uruchamiających działalność transportową: 1,13%

Dla pożyczek udzielonych na okres dłuższy niż 12 m-cy oprocentowanie naliczane jest w stosunku rocznym.

 1. Odsetki płatne są miesięcznie.
 1. Pierwsza rata kapitału płatna jest po 6 miesiącach.
 1. Zabezpieczenie spłat należności z tytułu pożyczki wynosi 100% kwoty podstawowej pożyczki i może je stanowić:
 1. poręczenie osób trzecich,
 2. przewłaszczenie na zabezpieczenie własności dóbr zakupionych przez pożyczkobiorcę lub innych dóbr pożyczkobiorcy wraz z cesją ubezpieczenia,
 3. weksel z własnego wystawienia "in blanco" bez protestu,
 4. inne równoważne powyższym, zabezpieczenie majątkowe.

Udzielenie pożyczki może nastąpić pod warunkiem złożenia przez Wnioskodawcę zabezpieczenia łącznego w każdym przypadku jedną z form musi być złożenia weksla.

 1. Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości do 4,0% kwoty przyznanej pożyczki, płatną jednorazowo w momencie jej udzielenia (opłata manipulacyjna może być doliczona do kwoty pożyczki):
 • okres spłaty do 1 roku i jednocześnie  kwota pożyczki do 10.000 zł. - 1% prowizji
 • okres spłaty do 2 lat i jednocześnie kwota pożyczki do 20.000 zł. - 2% prowizji
 • okres spłaty do 3 lat i jednocześnie kwota pożyczki do 40.000 zł. - 3% prowizji
 • okres spłaty powyżej 3 lat i jednocześnie kwota pożyczki do 60.000 zł. - 4% prowizji
 1. Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości pobiera opłatę bezzwrotną za rozpatrzenie wniosku w wysokości 150 zł.
 1. Wymagane dokumenty:

a) osoby bezrobotne:

 • zaświadczenie o statusie bezrobotnego.

b) osoby prowadzące działalność gospodarczą:

- ksero zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- ksero zaświadczenia o REGON,

- ksero zaświadczenie o NIP,

-zaświadczenie(a) z banku(ów) prowadzącego(ych) rachunek(i) firmowy(e) oraz prywatny(e) Wnioskodawcy o obrotach, wysokości i charakterze zobowiązań oraz terminowości ich spłaty.

- aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości,

- rozliczenie Wnioskodawcy oraz Współmałżonki z Urzędem Skarbowym (PIT) za rok poprzedni,

- informacja księgowa o uzyskanych przychodach, poniesionych kosztach oraz wyniku finansowym za ostatni rozliczony miesiąc roku bieżącego.

 1. Sposób wypłaty pożyczki:
 • w zależności od umowy, pożyczka może być:
 1. wypłacona jednorazowo w całości,
 2. wypłacona w ratach, zaliczkowo na podstawie faktur, rachunków i innych dokumentów stwierdzających zobowiązanie Pożyczkobiorcy do zapłaty na nabywanie rzeczy i usługi.

Warunkiem wypłaty pożyczki jest dostarczenie przez Pożyczkobiorcę zabezpieczeń spłaty pożyczki.

procedura postępowania przy udzielaniu pożyczki:

 1. Osoba zainteresowana uzyskaniem pożyczki z Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości zgłasza się do Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego - Śremskiego Ośrodka Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Śremie, ul. Okulickiego 3, gdzie otrzyma:
 • wstępną informację o warunkach udzielania pożyczek z Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości, kryteriach przyznawania pożyczek, zasadach ich udzielania,
 • szkolenie i konsultację w sprawie opracowania business planu,
 • komplet dokumentów wymaganych przy sporządzaniu i rozpatrywaniu wniosku,
 • do wglądu - aktualny Regulamin Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości.
 1. Wnioskodawca przygotowuje wniosek pożyczkowy przy pomocy doradców z Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego - Śremskiego Ośrodka Wspierania Małej Przedsiębiorczości, uczestnicząc w indywidualnych konsultacjach.

KONTAKT

 1. Cech Rzemiosł Różnych w Śremie, ul. Kolejowa 10,  63-100 Śrem

             Julita Słomińska tel.: 61 28 39 177,

             e-mail: frp_srem@poczta.onet.pl

 1. Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości ul. Okulickiego 3, 63-100 Śrem

            Renata Ławniczak tel.: 61 28 32 704,

            e-mail: renata@unia.srem.com.pl