Wstąpienie do Cechu

Wstąpienie do Cechu

Wstąp do grona naszych członków

Aby zostać członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Śremie i stać się pełnoprawnym członkiem naszej organizacji , a co za tym idzie móc korzystać z usług prawnych, informacyjnych, doradztwa, pomocy i tanich szkoleń należy zgłosić się do Biura Cechu i poprosić przyjęcie do organizacji cechowej.

Jak to zrobić ?

 • Rzemieślnik chcący przystąpić do Cechu składa deklarację o chęci przystąpienia, skierowaną do Zarządu Cechu (załącznik)

 • Wypełnić ankietę informacyjną (załącznik)

 • wpłacić opłatę wpisową

 • przedłożyć dowody kwalifikacji zawodowych,

 • przedłożyć uprawnienia do szkolenia uczniów (kurs pedagogiczny, dyplom mistrzowski, względnie inne dowody),

 • przedłożyć wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

 • przedłożyć REGON, PESEL, NIP.

Każdy członek naszej organizacji zobowiązany jest:

 • opłacać składkę miesięczną w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie, obecnie - od 45– 50 zł w zależności od formy prowadzenia działalności ,

 • osobiście uczestniczyć w zebraniach, szkoleniach, spotkaniach integracyjnych oraz Walnych Zgromadzeniach, a w przypadku nieobecności na WZ podporządkować się jego uchwałom.

Dlaczego warto należeć do Cechu?

Ponieważ będziesz mógł liczyć na:

 • naszą gotowość do udzielenia Ci każdej informacji

 • zorganizowanie kursów przygotowujących do nabycia kwalifikacji zawodowych

 • zorganizowanie szkoleń wg zgłaszanych potrzeb

 • możliwość przystąpienia do ubezpieczeń grupowych – PZU /COMPENSA

 • udział we wspólnych imprezach rekreacyjnych, wycieczkach itp.

 • poprawia wizerunek firmy,

 • daje szybkie i skuteczne identyfikowanie i rozwiązywanie problemów

 

TAK WIĘC ZAPRASZAMY DO NASZEGO GRONA WSZYSTKICH RZEMIEŚLNIKÓW, A PRZEDE WSZYSTKIM TYCH KTÓRZY SZKOLĄ UCZNIÓW.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja

 

 

Ankieta Członka Cechu R.R. Śrem