Statut Cechu

Statut Cechu

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2016 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 19.03.2016 r.

TEKST JEDNOLITY STATUTU

uchwalony w dniu 29 czerwca 1989 r.

zmieniony w dniu 20 maja 2002 r.

zmieniony w dniu 20 marca 2004 r.

zmieniony w dniu 19 marca 2011 r.

zmieniony w dniu 19 marca 2016 r.

 

STATUT

CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

W ŚREMIE

 1. Postanowienia Ogólne

§1

 1. Cech jest dobrowolną, niezależną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz organizacją pracodawców.
 2. Cech posiada osobowość prawną.
 3. Cech działa na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle ( Dz. U. z 1989 r. Nr 17 poz. 92 z późn. zmianami ), ustaw wymienionych w ust. 4 oraz niniejszego Statutu.
 4. Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zmianami).

§2

 1. Cech prowadzi działalność na terenie działania Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.
 2. Cech zrzesza rzemieślników w zakresie wszystkich rodzajów działalności gospodarczej.

§3

 1. Cech nosi nazwę Cech Rzemiosł Różnych w Śremie i zwany jest w dalszej treści Statutu Cechem.
 2. Siedzibą Cechu jest Śrem.
 3. Cech może przystępować i tworzyć jednostki organizacyjne prowadzące działalność finansową, promocyjną, doradczą szkoleniową i informacyjną na rzecz interesów rzemiosła.
 4. Cech może przystępować do Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości.

§4

 

Cech jest dobrowolnym członkiem Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.

 1. Zadania Cechu

§5

 1. Zadaniem Cechu jest dbać o prawidłowy rozwój rzemiosła, utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenia na rzecz członków działalności społeczno – organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej oraz reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji publicznej, organizacji społecznych i gospodarczych oraz sądów.
 2. Do zadań Cechu należy w szczególności:
 1. utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej,
 2. prowadzenie wśród członków pracy społeczno - organizacyjnej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu,
 3. reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji publicznej, organów samorządu gminnego oraz organizacji społecznych i gospodarczych,
 4. przedstawianie właściwym terenowym organom administracji publicznej wniosków dotyczących zadań rzemiosła oraz środków niezbędnych do wykonywania tych zadań,
 5. badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła na terenie działania Cechu, stanu wykorzystania jego możliwości usługowych i produkcyjnych,
 6. udzielanie pomocy rzemieślnikom i innym przedsiębiorcom zrzeszonym w Cechu,
 7. promocja działalności gospodarczej i społeczno - zawodowej rzemiosła, w tym poprzez udzielanie informacji o usługach i produktach wytwarzanych przez członków i przedsiębiorców zrzeszonych w Cechu oraz prowadzenie punktów sprzedaży wyrobów rzemieślniczych,
 8. rozpatrywanie skarg na działalność członków,
 9. popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle, otaczanie opieką rzemieślników i innych przedsiębiorców zrzeszonych w Cechu pracujących nad wynalazczością i usprawnieniami technicznymi, popieranie klubów postępu technicznego, rozwoju działalności rzemiosł artystycznych, organizowanie konkursów, wystaw i pokazów,
 10. organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników,
 11. nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego w rzemiośle,
 12. uczestniczenie w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki,
 13. organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia w zakresie bhp oraz warunków sanitarno - epidemiologicznych,
 14. organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków i ich rodzin oraz uczniów i pracowników Cechu i zakładów rzemieślniczych, a także członków ich rodzin,
 15. współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie właściwego wykonywania przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego rzemieślników i innych przedsiębiorców zrzeszonych w Cechu i pracowników zakładów rzemieślniczych,
 16. delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji społecznych, w pracy których uczestniczy rzemiosło,
 17. zgłaszanie do Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej kandydatów na członków Komisji Egzaminacyjnych oraz na rzeczoznawców do wydawania opinii w zakresie spraw dotyczących rzemiosła,
 18. prowadzenie działalności gospodarczej,
 19. prowadzenie obsługi informacyjnej wobec członków Cechu z zakresu warunków wykonywania rzemiosła, i spraw dotyczących rzemiosła,
 20. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
 21. tworzenie systemu finansowego wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw,
 22. prowadzenie doradztwa podatkowego świadczonego na rzecz członków Cechu,
 23. udzielanie pożyczek.
 1. Cech współdziała ze Spółdzielnią Rzemieślniczą, zrzeszającą jego członków w sprawach objętych zakresem działania spółdzielni.
 1. Członkowie ich prawa i obowiązki

§6

 1. Członkami Cechu mogą być:
 1. osoby fizyczne zawodowo wykonujące działalność gospodarczą z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, pracy własnej, w imieniu własnym i na swój rachunek, jeżeli zatrudniają nie więcej niż 250 pracowników,
 2. wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji, pracy własnej, w imieniu własnym tych wspólników i na ich rachunek, zatrudniający nie więcej niż 250 pracowników,
 3. małżonek lub zstępny osób wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2, jeżeli uczestniczy w wykonywaniu przez te osoby działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła,
 4. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą nie będące rzemieślnikami, zatrudniające nie więcej niż 250 pracowników,
 5. osoby prawne wykonujące działalność gospodarczą jako członkowie wspierający, którzy wyrażają wolę świadczenia pomocy materialnej i pozamaterialnej na rzecz Cechu.
 1. Rzemieślnicy zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle zobowiązani są być członkami Cechu, jeżeli wykonują działalność gospodarczą na terenie objętym działaniem Cechu i nie są członkami właściwej Izby Rzemieślniczej.

§7

 1. Warunkiem przyjęcia na Członków Cechu wymienionych w § 6 Statutu Cechu jest złożenie deklaracji.Deklaracja powinna być złożona w formie pisemnej. Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego i zawierać: jego imię i nazwisko, adres zamieszkania adres zakładu oraz oświadczenie dotyczące gotowości uiszczania składek członkowskich.
 2. Organem uprawnionym do przyjmowania Deklaracji jest Zarząd Cechu.
 3. Decyzja w sprawie przyjęcia powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia złożenia Deklaracji.
 4. Osoby, które nabyły członkostwo w Cechu na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów zachowują uprawnienia członkowskie do czasu ustania członkostwa, w przypadkach określonych w Statucie.

§8

 1. O decyzji odmowy przyjęcia członkostwa w Cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w terminie 14 dni od jej podjęcia.
 2. Od odmownej decyzji zainteresowanemu służy odwołanie od walnego zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez walne zgromadzenie na najbliższym zgromadzeniu, nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia.

§9

 1. Członkowie wymienieni w  §6 ust. 1 pkt 1-4 Statutu mają prawo:
 1. korzystania z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w § 5 Statutu,
 2. wybierać i być wybieranym do organów Cechu,
 3. zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia Cechu,
 4. wnoszenie odwołań od uchwał Zarządu Cechu - dotyczących praw członka do walnego zgromadzenia
 5. obecności na obradach organów Cechu przy rozpatrywaniu odwołań, stawianych im zarzutów i skarg oraz do udzielania wyjaśnień,
 6. wglądu w protokóły walnych zgromadzeń i sprawozdań Zarządu Cechu,
 7. uzyskiwania od organów Cechu, na walnych zgromadzeniach, zebraniach sekcji
  cechowych lub innych formach informacji o działalności Cechu, jego wynikach
  oraz zamierzeniach,
 8. żądania zwołania walnego zgromadzenia.
 1. Nie mają prawa wybieralności do czasu ustania przyczyn o których mowa niżej członkowie Cechu wymienieni w  §6 ust. 1 pkt 1-4 Statutu którzy:
 1. są pozbawieni praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 2. są ukarani orzeczeniem Sądu Cechowego,
 3. zalegają z opłacaniem składki członkowskiej powyżej 6 miesięcy.
 1. Członkowie Wspierający z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego mają prawo:
 1. korzystania z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w § 5 Statutu,
 2. zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia Cechu,
 3. brać udział w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym.

§10

 

Członkowie Cechu wymienieni w § 6 Statutu Cechu obowiązani są:

 1. przestrzegać zasad etyki i godności zawodowej,
 2. stosować się do przepisów Statutu oraz uchwał organów statutowych,
 3. regularnie wpłacać składki cechowe i inne świadczenia w obowiązującej wysokości,
 4. rzetelnie, sumiennie i terminowo wykonywać zlecone przez klientów prace, a w razie reklamacji w ten sam sposób rozpatrywać je i załatwiać.

§11

 

Członek Cechu oraz Członek Wspierający jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o zamknięciu bądź zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej lub o przeniesieniu siedziby zakładu poza teren działalności Cechu.

§12

Członkostwo w Cechu ustaje na skutek:

 1. wystąpienia
 2. wykreślenia
 3. wykluczenia

§13

 1. Wystąpienie z Cechu następuje po złożeniu pisemnego wypowiedzenia członkostwa do Zarządu.
 2. Przyjęcie przez Cech wypowiedzenia członkostwa może nastąpić z chwilą uregulowania wszystkich należności do ostatniego dnia miesiąca w którym następuje wystąpienie.
 3. Wystąpienie następuje z ostatnim dniem miesiąca liczonym od dnia złożenia zawiadomienia pisemnego.

§14

 

Wykreślenie Członka Cechu i Członka Wspierającego z Cechu następuje w przypadku:

 1. zamknięcia działalności gospodarczej,
 2. przeniesienia siedziby zakładu poza teren działalności Cechu,
 3. śmierci członka.

§15

 

Wykreślenie z rejestru członków Cechu i rejestru Członków Wspierających z przyczyn określonych w § 14 powinno nastąpić bezpośrednio po stwierdzeniu przyczyn uzasadniających wykreślenie.

 

§16

 1. Wykluczenie członka Cechu i Członka Wspierającego z Cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny, w przypadku gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami Cechu, lub zasadami współżycia społecznego.
 2. Za ważną przyczynę stanowiącą podstawę wykluczenia należy uznać w szczególności:
 1. nieprzestrzeganie postanowień Statutu i uchwał organów Cechu,
 2. nieprzestrzeganie zasad etyki zawodowej i rzetelnego prowadzenia działalności gospodarczej,
 3. nie opłacania składek za okres 15 miesięcy lub uporczywego niewykonywania innych obowiązków członkowskich,
 4. orzeczenie Sądu Cechowego,
 5. wykorzystywanie funkcji samorządowych lub stanowiska do uzyskiwania nieuzasadnionych korzyści materialnych lub osobistych, potwierdzone w sposób nie budzący wątpliwości,
 6. stwierdzone istotne uchybienia w wykonywaniu obowiązków związanych z przygotowaniem zawodowym pracowników.
 1. Wykluczenie członka Cechu członka Wspierającego nie zwalnia z opłacenia zaległych składek członkowskich. 

§17

 

Uchwałę o wykluczeniu Członka Cechu i Członka Wspierającego podejmuje Zarząd na wniosek Sądu Cechowego lub z własnej inicjatywy.

 

§18

 1. O wykluczeniu Członka Cechu i Członka Wspierającego Zarząd obowiązany jest powiadomić zainteresowanego w ciągu 14 dni od daty podpisu uchwały oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się.
 2. Osobom, z którymi rozwiązano członkostwo wskutek wykluczenia przysługuje prawo odwołania się za pośrednictwem Zarządu Cechu do walnego zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 3. Odwołujący się ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania.
 4. O terminie Walnego Zgromadzenia Zarząd Cechu zawiadamia odwołującego się z 14 dniowym wyprzedzeniem.

§19

 1. Wysokość składki cechowej dla Członków Cechu i Członków Wspierających ustala Walne Zgromadzenie uwzględniając finansowanie działalności organizacyjno - samorządowej Cechu i inne jego wydatki oraz wydatki na działalność organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła do których Cech przystąpił. Walne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd Cechu do zmiany wysokości składki cechowej na działalność samorządowo - organizacyjną Cechu w okresie pomiędzy walnymi zgromadzeniami.
 2. Zarząd Cechu może w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnić Członka Cechu i Członka Wspierającego od obowiązku płacenia składek w całości lub części na czas określony, a także umarzać składki zaległe.
 3. Nieuregulowane za okres 15 miesięcy składki członkowskie mogą być wyegzekwowane w drodze sądowej po uprzednim wezwaniu do ich dobrowolnego zapłacenia w dodatkowym terminie.

§20

 1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność:
 1. „Honorowego Starszego" lub „Honorowego Członka" Cechu osobom, które położyły szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła, a nie prowadzą zakładów rzemieślniczych.
 2. w/w godności honorowe można przyznać osobom, które przez ostatnie 20 lat były
  członkami Cechu i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestały prowadzenia działalności rzemieślniczej.
 1. Osoby posiadające godności honorowe mają prawo brać udział w Walnych
  Zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystania ze świadczeń socjalnych
  i kulturalnych Cechu w zakresie przysługującym członkom.
 2. Uchwałą Zarządu Cechu można nadać srebrne i złote odznaczenie „Za zasługi dla rzemiosła zrzeszonego w Cechu R. R. Śrem”. Warunki przyznania w/w odznaczeń określono w regulaminie.

 

 1. Organy Cechu

§21

 1. Organami Cechu są:
 1. Walne Zgromadzenie członków lub delegatów,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Cechowy.
 1. Członek Cechu wymieniony § 6 ust. 1 pkt 1-4 Statutu Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w pkt 1 lit. B, C i D.
 2. Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa, Statutu i uchwał organów statutowych, postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska.
 3. Wybory Starszego Cechu oraz organów o których mowa w pkt 1 lit. B, C i D dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.
 4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
 5. Za udział w posiedzeniach organów Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia, członkowie mogą otrzymać diety i ewentualnie zwrot kosztów podróży wg zasad ustalonych przez Zarząd Cechu.
 1. Walne Zgromadzenie

§22

 

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.

 

§23

 1. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:
 1. uchwalenie Statutu i jego zmian,
 2. wybór i odwoływanie starszego Cechu i pozostałych członków Zarządu, przewodniczących i pozostałych członków komisji rewizyjnej i sądu cechowego oraz zastępców członków,
 3. określenie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia Cechu oraz dobrowolnych świadczeń członków, Walne zgromadzenie może podjąć uchwałę upoważniającą Zarząd Cechu do zmiany wysokości składek i świadczeń w okresach między walnymi zgromadzeniami. Przed dokonaniem powyższych zmian zarząd winien uzyskać akceptację komisji rewizyjnej,
 4. uchwalanie planów i programów rozwoju działalności gospodarczej, planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej Cechu,
 5. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Cechu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tych sprawach i udzielanie absolutorium zarządowi Cechu,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
 7. upoważnienia zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania ruchomości Cechu mających wartość historyczną, artystyczną i naukową,
 8. uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego,
 9. nadawanie godności „ Honorowego Starszego " i „ Honorowego członka",
 10. podejmowanie uchwał o dobrowolnym przystąpieniu do organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła lub wystąpieniu z nich,
 11. wybieranie delegatów na zjazdy delegatów organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji lub podziału Cechu,
 13. rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu Cechu,
 14. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w statucie.
 1. Walne Zgromadzenie wybiera delegatów o których mowa w ust 1 pkt 11 na okres
  kadencji.

§24

 

Odwołanie Członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Cechowego przed upływem kadencji może nastąpić przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów oddanych w głosowaniu tajnym.

 

§25

 1. Jeżeli Cech liczy więcej niż 300 członków, Walne Zgromadzenie członków zastępuje się zgromadzeniem delegatów.
 2. Delegatów wybierają sekcje - terenowe na okres kadencji zarządu. Przy liczbie członków Cechu do 1000 wybiera się jednego delegata na / 5 / - pięciu członków, ponad 1000 – 1500 / 1 / - jednego delegata na / 7 / siedmiu członków, ponad 1500 / 1 / – jednego delegata na /9/dziewięciu członków.
 3. Do zebrania delegatów zastępującego Walne Zgromadzenie Członków stosuje się odpowiednio przepisy o Walnych Zgromadzeniach.

§26

 1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu 6–ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Walne Zgromadzenie zwołuje na podstawie uchwały Zarządu, Starszy Cechu lub w jego zastępstwie Podstarszy Cechu.
 2. Ponadto zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie:
 1. Komisji Rewizyjnej,
 2. ¼  ogólnej liczby członków Cechu wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 1-4 Statutu Cechu lub delegatów.
 1. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone Zarządowi na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
 2. W przypadku wskazanym w ust. 2 Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi Walne Zgromadzenie może zwołać Komisja Rewizyjna.

§27

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się członków -delegatów co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W zgromadzeniu mogą brać udział inne zaproszone osoby.
 2. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy zamieścić również informację o wyłożeniu do wglądu w biurze Cechu odpowiednio do porządku obrad następujących materiałów:
 1. zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły,
 2. sprawozdania zarządu,
 3. projektów podstawowych uchwał,
 4. protokółu poprzedniego walnego zgromadzenia.
 1. Członkom wymienionym w § 6  ust. 1  pkt 1-4, którzy zalegają z uiszczeniem składek cechowych powyżej sześciu miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nie przedłożenia dowodu zapłaconych zaległych składek nie będą mogli być wybierani do organów Cechu.

§28

 1. Walne Zgromadzenie otwiera Starszy lub Podstarszy Cechu.

Walne Zgromadzenie wybiera spośród Członków Cechu prezydium w składzie: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.

 1. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzy - krotnym upomnieniu wykluczyć ze zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.
 2. Szczegółowe zasady i tryb Walnego Zgromadzenia określa regulamin.

§29

 1. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami § 27 Statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosi co najmniej 1/4 uprawnionych członków Cechu -delegatów.
 2. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby obecnych zarząd obowiązany jest nie później niż w ciągu 14 dni zwołać ponownie Walne Zgromadzenie, które jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
 4. Uchwały o zmianie Statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad wymagają dla swej ważności co najmniej 2/3 głosów obecnych uprawnionych do głosowania.

Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany Statutu.

 1. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie wymienieni w § 6 ust.1 pkt 1- 4 - delegaci.

§30

 1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych członków Cechu – delegatów, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.
 2. Protokół Walnego Zgromadzenia podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.
 1. Zarząd Cechu

§31

 

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

 

§32

 1. Zarząd składa się od 5 do 11 osób, w tym ze Starszego Cechu, do 3 Podstarszych, Sekretarza, Skarbnika, oraz do 5 członków. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie Starszego Cechu, a pozostałych członków Zarządu razem. Jednocześnie Walne Zgromadzenie wybiera do 3 Zastępców Członków. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów lecz nie mniej niż 50% głosów.
 2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera do 3 Podstarszych, Sekretarza, i Skarbnika. W przypadku, gdy liczba członków zarządu nie przekracza pięciu osób Zarząd składa się ze Starszego Cechu, 2 Podstarszych, Sekretarza i Skarbnika.
 3. Kadencja zarządu trwa 4 lata.
 4. Do Zarządu Cechu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu wymienieni w § 6  ust. 1 pkt 1-4.Prawo zgłaszania kandydatów do Zarządu przysługuje zrzeszonym członkom Cechu o których mowa wyżej.
 5. Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać co najmniej 5 – letni okres członkostwa w Cechu.

§33

 

W razie ustąpienia lub odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji, do Zarządu wchodzi do końca kadencji Zastępca Członka w kolejności otrzymanej ilości głosów, a w przypadku równej ilości głosów wg kolejności umieszczenia na liście. W przypadku ustąpienia lub odwołania Starszego Cechu zastępuje go Podstarszy, do czasu wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

§34

 

Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu.

§ 35

 1. Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności:
 1. reprezentowanie interesów środowiska rzemieślniczego wobec organów administracji publicznej, organizacji społecznych i gospodarczych,
 2. gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu,
 3. zwoływanie walnych zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te zgromadzenia,
 4. dokonywanie zmian wysokości składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Cechu w okresie między walnymi zgromadzeniami w celu zapewnienia samowystarczalności finansowej Cechu, w przypadku upoważnienia uzyskanego przez walne zgromadzenie wymienionego w § 23 ust. 1 pkt. 3,
 5. powoływanie komisji spośród członków Cechu wymienionych w § 6  ust. 1  pkt 1-4, na okres kadencji zarządu,
 6. realizowanie zasad współdziałania z organizacjami samorządu gospodarczego rzemiosła,
 7. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z kierownikiem biura Cechu, oraz ustalanie wynagrodzenia dla kierownika,
 8. ustalanie zakładowego systemu wynagrodzeń,
 9. rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonywanie zamówień przez Członków Cechu i Członków Wspierających,
 10. rozpatrywanie wniosków komisji kontroli społecznej, wydawanie w tych sprawach zaleceń Członkom Cechu i Członkom Wspierającym oraz występowanie z wnioskami do właściwych organów,
 11. kierowanie wniosków do Sądu Cechowego w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków oraz popieranie tych wniosków przed sądem,
 12. podejmowanie uchwał o członkostwie Cechu w Spółdzielniach Rzemieślniczych oraz innych organizacjach,
 13. przyjmowanie oraz wykluczanie Członków Cechu i Członków Wspierających.

§ 36

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się raz na miesiąc.
 2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie Zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym czasie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 37

 1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Starszy Cechu lub Podstarszy, a o czasie i miejscu posiedzenia powiadomieni są wszyscy członkowie zarządu.
 2. W posiedzeniach Zarządu Cechu uczestniczy Kierownik Biura z głosem doradczym.

§ 38

 1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków Zarządu, w tym Starszego Cechu i Podstarszego.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
 3. Szczególne zasady i tryb pracy Zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.
 1. Komisja Rewizyjna

§ 39

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.
 2. Komisja Rewizyjna składa się do / 5 / pięciu członków i do / 2 /dwóch zastępców wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu - delegatów, na okres kadencji zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów.

Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. W razie niemożliwości pełnienia funkcji przez członka Komisji - w jego prawa i obowiązki wchodzi zastępca członka.

§ 40

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
 1. badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu, z tym że na wniosek 1/4 ogólnej liczby członków Cechu badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie,
 2. badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszania walnemu zgromadzeniu wniosków w tych sprawach,
 3. dokonywanie analizy finansowej Cechu i opiniowanie decyzji Zarządu Cechu w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Cechu w okresach między walnymi zgromadzeniami,
 4. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,
 5. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium zarządowi,
 6. wydawanie zaleceń zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
 1. Szczegółowe zasady i tryb pracy komisji określa regulamin uchwalony przez Komisję
  Rewizyjną.
 1. Sąd Cechowy

§ 41

 

Członkowie Cechu i Członkowie Wspierający podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej.

 

§ 42

 1. Sąd Cechowy składa się do / 6 / sześciu członków i do / 2 / dwóch Zastępców wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu - delegatów na okres kadencji zarządu. Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie Przewodniczącego Sądu, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów.
 2. Sąd Cechowy wybiera spośród siebie / 2 / dwóch Zastępców Przewodniczącego.
 3. Członkowie Cechu i Członkowie Wspierający podlegają odpowiedzialności przed Sądem Cechowym za naruszenie Statutowych obowiązków członka Cechu określonych w § 10 Statutu Cechu.

§ 43

 1. Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu Cechu lub z własnej inicjatywy.
 2. Sąd Cechowy orzeka w składzie co najmniej połowy statutowej liczby członków Sądu, w  tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.

§ 44

 1. Sąd Cechowy może orzekać następujące kary:
 1. upomnienie,
 2. naganę,
 3. pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń Cechu na okres 1 roku,
 4. pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres do 3-ch lat,
 5. wykluczenie (zgodnie z § 16 Statutu)
 1. W przypadku rozpatrywania sprawy członka, Sąd Cechowy może niezależnie od orzeczenia kary zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statutowych organizacji rzemieślniczych.
 2. W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń Członka Cechu i Członka Wspierającego i uznanie skargi za zasadną, sąd niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej.

§ 45

 1. Od orzeczenia Sądu Cechowego służy odwołanie do rzemieślniczego sądu odwoławczego, działającego w organizacji, której Cech jest członkiem, w ciągu 1 miesiąca od daty doręczenia orzeczenia.
 2. Orzeczenia odwoławczego Sądu rzemieślniczego są ostateczne.
 3. Wykonywanie prawomocnych orzeczeń Sądu należy do Zarządu Cechu.

§ 46

 

Właściwość, zasady i tryb postępowania przed sądem określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

 

 1. Sekcje terenowe i zawodowe

§ 47

 1. Członkowie Cechu wykonujący działalność gospodarczą na terenie jednego lub kilku sąsiednich miast i gmin tworzą sekcje terenowe.
 2. Członkowie Cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne działalności gospodarcze tworzą sekcje zawodowe.
 3. W Cechu mogą działać sekcje zawodowe i terenowe. Delegatów na Walne Zgromadzenie wybierają zgodnie z § 25 ust. 2, sekcje terenowe.
 4. Powoływanie sekcji należy do właściwości zarządu Cechu.
 5. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje Zarząd Cechu. Zebranie wybiera przewodniczącego sekcji i jego zastępcę i sekretarza. Zakres zadań przewodniczącego sekcji określa zarząd Cechu. Przewodniczący sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Cechu z głosem doradczym.
 6. Szczegółowe zadania sekcji określa w Regulaminie Zarząd Cechu.
 7. Ewentualne wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego Cechu względnie z własnych środków wygospodarowanych przez sekcje.
 8. Sekcje mają uprawnienia do występowania na zewnątrz tylko w porozumieniu z zarządem Cechu.
 1. Komisje Zarządu Cechu

§ 48

 1. Dla wykonania zadań Cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad, etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz właściwego rozpatrywania skarg na działalność zrzeszonych Członków Cechu i Członków Wspierających, Zarząd Cechu może powołać komisje kontroli społecznej oraz komisje do spraw  skarg i wniosków.
 2. Komisje mają charakter doradczy i opiniujący, a wnioski ze swych czynności przedstawiają zarządowi.
 3. Kadencja komisji jest równa kadencji zarządu.
 4. Tryb pracy i szczegółowe zadania komisji określa Zarząd Cechu.
 1. Zasady gospodarki finansowej Cechu

§ 49

 1. Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia Cechu, dobrowolne świadczenia rzemieślników oraz inne wpływy.
 2. Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez walne zgromadzenie. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność Cechu.
 3. Zyski wypracowane przez Cech mogą być wyłącznie przeznaczane na cele statutowe Cechu.

§ 50

 

Cech uczestniczy w kosztach działalności organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła do których należy w wysokości uchwalonej przez walne zgromadzenie.

 

 1. Biuro Cechu

§ 51

 1. Kierownik Biura Cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedzenie organów Cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwały organów Cechu.
 2. Kierownik Biura jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności Cechu obowiązujących przepisów.
 3. W przypadku gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów Cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa, Kierownik Biura Cechu powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzję podjął, ojej zmianę lub uchylenie.
 4. Kierownik Biura bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia, oraz w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 5. Kierownik Biura odpowiada za pracę biura przed Zarządem Cechu.

 

§ 52

 1. Kierownikiem Biura Cechu może zostać osoba posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz 3– letnią praktykę w organizacjach rzemiosła.
 2. W uzasadnionych przypadkach zarząd Cechu może zwolnić kandydata na Kierownika Biura Cechu od warunku posiadania 3–letniej praktyki w organizacjach rzemiosła.

 

 1. Reprezentacja Cechu

§ 53

 

Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego Cechu lub Podstarszego Cechu oraz Kierownika Biura Cechu w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

 

§ 54

 1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają Starszy Cechu lub Podstarszy Cechu.
 2. Zarząd Cechu może udzielić Kierownikowi Biura Cechu pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Cechu lub jego zakładów a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

 

do pobrania ( PDF)