Usługi Cechu

Usługi Cechu

KURSY :

 • BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,

 • Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 • Dokształcający do egzaminu czeladniczego

 • Inne w zależności od potrzeby

IMPREZY KULTURALNE:

 • organizujemy dzień rzemiosła

 • organizujemy zabawę karnawałową

 • inne wyjazdy

KOMUNIKATY:

Członkowie naszego Cechu są na bieżąco informowani o wszelkich zmianach w przepisach dotyczących prowadzenie działalności gospodarczej w wysyłanych przez nas komunikatach, w szczególności dotyczących:

 • zmian w Kodeksie Pracy,

 • zmian w przepisach ZUS,

 • zmian w przepisach podatkowych,

 • zmian w przepisach BHP,

 • obowiązujących wskaźnikach i stawkach.

NADZÓR NAD PRZYGOTOWANIEM ZAWODOWYM:

Zrzeszamy zakłady rzemieślniczych w których prowadzone jest przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych. Nasza działalność polega na:

 • prowadzeniu rejestru zakładów posiadających możliwości i uprawnienia do szkolenia pracowników młodocianych,

 • spisywaniu umów o naukę zawodu z pracownikami młodocianymi oraz przygotowywaniu pełnej dokumentacji z tym związanej,

 • współpraca z samorządem powiatu i gmin, dyrektorami i radami pedagogicznymi szkół zawodowych, w których młodociani pracownicy zatrudniani w celu przygotowania zawodowego u pracodawców – rzemieślników realizują dokształcanie teoretyczne,

 • kompletowania i przyjmowania wniosków o przystąpienie do egzaminu czeladniczego,

 • zbierania pełnej dokumentacji oraz pośredniczenia w uzyskiwaniu refundacji wynagrodzeń oraz składek ZUS pracowników młodocianych.

 • pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika